Ändringar i lägenheten

Styrelsen måste godkänna väsentliga förändringar

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna, innan en sådan förändring påbörjas. Styrelsen sammanträder vanligtvis en gång i månaden, och behöver dokumenten senast en vecka innan för att hinna sätta sig in i ärendet. Vissa ändringar kräver att bygganmälan (se Plan- och bygglagen) måste göras hos kommunen minst tre veckor innan byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

Vad är väsentliga förändringar?

Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och/eller avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Viktigt att veta

  • Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.
  • För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).
  • Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker. Ska du göra ombyggnad som berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.
  • Ombyggnad av fastighetens VVS-system får endast utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.
  • Du får inte sätta igen befintlig ventilation, eller ändra till annan typ av ventilation.
    Spiskåpor med fläkt får inte installeras!
  • Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gårdsplan.
  • Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna ett meddelande i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar, nätter eller tidiga mornar.

 Begäran om ändring i lägenheten, (pdf).

 Kompletterande uppgifter vid badrumsrenovering, (pdf).

Uppdaterat 2019-09-15.